Belgium
Netherlands

Privacyverklaring voor gebruikers van sociale netwerken

- art. 14 Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR”)

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Menarini Benelux NV/SA, divisie Diagnostics, ("Menarini"), De Kleetlaan 3, 1831 Machelen, België, uw persoonlijke gegevens verwerkt wanneer u uw profiel op het sociale netwerk gebruikt, zoals bijvoorbeeld Facebook, YouTube, Twitter, Instagram of LinkedIn en vergelijkbare netwerken of portals (ook “sociale netwerken”) om te communiceren met het profiel / de pagina's van Menarini op die sociale netwerken, of om te surfen op de websites van Menarini terwijl u bent ingelogd op die sociale netwerken.

Dit document heeft alleen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Menarini: uw gegevens worden in feite verzameld en verwerkt in de eerste plaats door het sociale netwerk waarop u een profiel heeft (dat fungeert als "gegevensbeheerder" van uw persoonlijke gegevens), en alleen als u communiceert met de sociale accounts, pagina's en of websites van Menarini, heeft Menarini toegang tot een klein gedeelte van de gegevens over uzelf die het sociale netwerk bijhoudt en verwerkt. Menarini is een "onafhankelijke gegevensbeheerder" met betrekking tot de persoonlijke gegevens over u die u hebt ontvangen van het relevante sociale netwerk: dit betekent dat sociale netwerken en Menarini autonoom de doelen en methoden bepalen waarmee zij de persoonlijke gegevens over u verwerken waartoe zij respectievelijk toegang hebben.

De verwerkingshandelingen die worden uitgevoerd door Menarini worden hieronder beschreven. Als u wilt weten hoe sociale netwerken uw gegevens verwerken, nodigen wij u uit om het privacybeleid te lezen dat beschikbaar is via uw sociale netwerkprofiel(en).

Als u communiceert met het account / de pagina / het profiel van Menarini op het sociale netwerk ("Pagina"), kan Menarini de volgende persoonlijke gegevens over uzelf verwerken, afgeleid uit uw profiel:

naam, achternaam, gebruikersnaam en andere biografische en professionele informatie, leeftijd, geslacht, informatie die vrijwillig door u openbaar is gemaakt of via het sociale netwerk is gedeeld door middel van berichten of andere functionaliteiten; uw activiteiten op het sociale netwerk op de pagina van Menarini en op de sociale netwerken, zoals 'likes', reacties, openbare berichten, tags en hashtags; inhoud van privéberichten gericht aan Menarini.

Bovendien kan het sociale netwerk - als u uw toestemming hebt gegeven via uw sociale netwerkprofiel en browserinstellingen - aanvullende informatie beschikbaar stellen aan Menarini over activiteiten en voorkeuren die u tijdens het surfen op internet hebt uitgedrukt. Deze informatie kan ook worden verzameld met instrumenten zoals cookies, webbakens en pixeltags: voor meer informatie nodigen wij u uit om uw browserinstellingen, uw sociale netwerkprofielinstellingen of het beleid van de websites die u bezoekt te controleren. Houd er rekening mee dat wanneer deze instrumenten worden gebruikt op Menarini-websites, de relevante details worden verstrekt in het respectieve cookie- en privacybeleid. We verduidelijken dat als u bent ingelogd op uw account op het sociale netwerk en met hetzelfde apparaat op internet surft, Menarini mogelijk bepaalde informatie kan detecteren die is gekoppeld aan uw sociale netwerkprofiel, zoals leeftijdsgroep, "likes" , etc., en in sommige gevallen ook om u te identificeren.

Uw gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

- beantwoorden van uw berichten, verzoeken en vragen en laat u toe deel te nemen aan de activiteiten die via de pagina worden uitgevoerd; de inhoud van de pagina beheren en optimaliseren, statistische analyses en marktonderzoek uitvoeren naar de gebruikers die interactie hebben met de pagina of onze websites. De wettelijke basis van de verwerking is het legitieme belang van Menarini om zijn activiteiten te promoten en zijn bedrijfsimago te verbeteren (art. 6.1.f AVG - om zijn wettelijke verplichtingen na te komen, en om zijn verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de volksgezondheid te wissen, die vereisen het volgen, opvolgen en rapporteren aan de autoriteiten / andere instanties (licentiegevers, licentienemers, enz.) van informatie over feitelijke of potentiële ongewenste voorvallen in verband met het gebruik van de producten van Menarini. De wettelijke grondslagen van de verwerking voldoen aan wettelijke verplichtingen en het nastreven van een algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, bestaande uit het waarborgen van een hoge standaard van veiligheid en kwaliteit van de producten van Menarini (art. 6.1.c en 9.2.i AVG)

- ervoor zorgen dat u zich houdt aan de Netiquette; de wettelijke rechten van Menarini afdwingen; Menarini's ethische code en groepsgedragscode handhaven. De rechtsgrondslagen van de verwerking streven het legitieme belang na om misbruik door internetgebruikers via de pagina te voorkomen, inclusief het overtreden van de genoemde codes of toepasselijke wetten, en verdedigen de wettelijke rechten (art. 6.1.f en 9.2.f AVG).

- promotiecampagnes uitvoeren met betrekking tot de activiteiten, producten of diensten van Menarini (in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake promotionele activiteiten van gezondheidsgerelateerde producten en diensten) door middel van het sociale netwerkaccount van Menarini, inclusief door het sturen van advertenties of berichten. De wettelijke basis van de verwerking is uw toestemming, uitgedrukt in het sociale netwerk (art. 6.1.a AVG).

- u gerichte advertenties te sturen ("profilering") met betrekking tot de activiteiten, producten en diensten die in het vorige punt zijn beschreven. De wettelijke basis van de verwerking is uw toestemming, uitgedrukt in het sociale netwerk, ook in verband met cookies, webbakens / trackers, pixeltags. (art. 6.1.a AVG)

- met betrekking tot gebruikersgegevens verzameld in verband met vacatures die door Menarini via de sociale netwerken zijn gepubliceerd, het beoordelen en / of tot stand brengen van een professionele relatie. De wettelijke basis van de verwerking is de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen gericht op het sluiten van een contract met u (art. 6.1.b AVG).

Als u gegevens van derden publiceert, is het uw verantwoordelijkheid om alle vereisten met betrekking tot informatie en het verzamelen van toestemming te wissen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Met betrekking tot uw toestemming voor de verwerking van de gegevens over uzelf die Menarini ontvangt via uw sociale netwerkprofiel, verduidelijken we dat: (i) de relevante toestemmingen door u worden verleend wanneer u zich registreert bij de sociale netwerken, en u kunt ze op elk gewenst moment personaliseren (Menarini heeft echter geen enkele controle over deze operaties - ze worden volledig beheerd door de sociale netwerken); (ii) gegevens verwerkt door Menarini zijn die beschikbaar gesteld door het sociale netwerk: dit betekent dat Menarini niet verantwoordelijk is voor ongeoorloofde openbaarmaking van informatie door het sociale netwerk of voor de ontvangst van ongewenste advertenties / berichten, in strijd met de opties die u hebt geselecteerd .

Uw gegevens worden hoofdzakelijk elektronisch verwerkt en worden in hun IT-systemen ingevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy, inclusief gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid, in overeenstemming met de beginselen van rechtmatigheid en billijkheid. Gegevens worden bewaard zolang dit strikt noodzakelijk is om de nagestreefde specifieke doelen te bereiken - het criterium dat wordt gebruikt om de opslagperiode te bepalen, is in elk geval gebaseerd op de naleving van wettelijke termijnen en de principes van gegevensminimalisatie, opslagbeperking of rationeel beheer van onze archieven.

Het personeel van Menarini dat tot de volgende categorieën behoort, is bevoegd om de gegevens van de gebruiker te verwerken: technisch en administratief personeel, IT-personeel, productmanagers, interne audit en compliance, evenals andere personeelsleden die de gegevens moeten verwerken voor de uitvoering van hun taken.

De Gegevens kunnen ook in het buitenland en / of buiten de EU ("derde landen") worden doorgegeven aan andere bedrijven van de Menarini Groep (ook in het buitenland) voor administratieve en boekhoudkundige doeleinden overeenkomstig artikel 6.1. (f) en overweging 48 van de GDPR.

Bovendien kunnen de gegevens, ook in derde landen, worden meegedeeld aan de toezichthoudende instantie van Menarini, aan externe bedrijven, zoals providers en sub-providers van IT- en cloud computing-diensten, netwerkserviceproviders die de pagina's van Menarini beheren en bedrijven die uitvoeren adviserende activiteiten (bijv. fiscaal, administratief, enz.) namens Menarini, instellingen, autoriteiten, openbare lichamen voor hun institutionele doeleinden, op basis van de toepasselijke wetgeving; derde partijen in geval van audits, fusies en overnames (ook in het buitenland). Ontvangers verwerken gegevens voor de hierboven aangegeven doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

***

Met betrekking tot elke overdracht van Gegevens buiten de EU, inclusief in landen waarvan de wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming van de privacy van persoonlijke gegevens garandeert als het niveau dat wordt geboden door EU-wetgeving, deelt de verwerkingsverantwoordelijke mee dat de overdracht in elk geval zal plaatsvinden in overeenstemming met de methoden toegestaan ​​door de AVG, zoals bijvoorbeeld op basis van de toestemming van de gebruiker, op basis van de standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, door partijen te selecteren die zijn ingeschreven bij internationale programma's voor vrij verkeer van gegevens (bijv. EU-VS) Privacy Shield) of actief in landen die door de Europese Commissie als veilig worden beschouwd.

Door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Menarini, die te bereiken is op het e-mailadres dpo op menarini dot com (vervang "at" door "@" en "dot" door "."), Kunt u de rechten uitoefenen die door arts worden verleend . 15-22 AVG, inclusief: bevestiging verkrijgen van het bestaan ​​van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, controleer de inhoud, oorsprong, juistheid, locatie (ook met verwijzing naar eventuele derde landen), vraag om een ​​kopie, verzoek om correctie en in gevallen verstrekt door wet, beperking van verwerking, verwijdering, zich verzetten tegen directe contactactiviteiten (ook beperkt tot bepaalde communicatiemiddelen). Evenzo kunt u altijd uw bezorgdheid uiten over de verwerking van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Om de toestemming (en) die u aan sociale netwerken hebt verleend in te trekken, moet u uw verzoek rechtstreeks richten tot de sociale netwerken zelf.

****

Onze waarden

4 waarden, die leven hebben gegeven aan Menarini en haar geschiedenis hebben bepaald

LEES VERDER »